Koplejewska, M. (2021). Lalka-potwór jako zabawka i postać sceniczna – rola w oswajaniu inności. Uwagi na marginesie interdyscyplinarnych projektów Heleny Korošec. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica, 13, 148–157. Pobrano z https://studiapaedagogica.up.krakow.pl/article/view/8583