Glac, I. (2021). Jak wspierać #Cichych Bohaterów? Formy pomocy rodzinom dzieci objętych opieką hospicyjną. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica, 13, 78–73. Pobrano z https://studiapaedagogica.up.krakow.pl/article/view/8569